»Syntopia 0—Anthropos I Human«, Karola Dierichs, 2024. Photo: Roland Halbe